Wood furniture | 實木傢俬

  • 大小

  • 材質

釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
$1,250.00
$1,560.00
Reid 伸縮餐檯
正在展示: | 屯門 |
收: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
開: 150(L) x 80(D) x 75(H) cm
$4,300.00
$5,400.00
Lisa 可堆疊實木餐椅 (新款)
正在展示: | 屯門 |
43(L) x 40(D) x 44(H) cm
$600.00
$790.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
$600.00
$750.00
BALLET 旋轉餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 78(H) cm
$800.00
$990.00
小同伴單位梳化
正在展示: | 觀塘 |
46(L) x 37(D) x 67(H) cm
$1,040.00
$1,290.00
剪刀型書檯
正在展示: | 屯門 |
T: 94(L) x 50(D) x 97(H) cm
$1,310.00
$1,630.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 觀塘 |
檯:75(L) x 40(D) x 77(H) cm
凳:34(L) x 34(D) x 48(H) cm
$1,840.00
$2,290.00
Marshall 書檯(含椅子)
正在展示: | 屯門 |
T: 92(L) x 45(D) x 96(H) cm
S: 46(L) x 30(D) x 47(H) cm
$1,830.00
$2,280.00
小同伴檯
正在展示: | 觀塘 |
80(L) x 50(D) x 57(H) cm
$880.00
$1,090.00
Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,740.00
$2,170.00
釜山系餐檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
120(L) x 75(D) x 74(H) cm
$1,560.00
$1,940.00
BASEBALL 餐檯
正在展示: | N/A
135(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,630.00
$2,030.00
摩丹茶几系列(兩件組)
正在展示: | N/A
59(L) x 59(D) x 41(H) cm
45(L) x 45(D) x 38(H) cm
$1,020.00
$1,270.00
BALLET 565茶几
正在展示: | 屯門 |
40(L) x 57(D) cm
$400.00
$490.00
鴛鴦茶几(兩件組)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
40(L) x 40(D) x 43(H) cm
40(L) x 40(D) x 38(H) cm
$800.00
$1,000.00
BALLET 餐檯
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 70(D) x 67(H) cm
$1,700.00
$2,120.00
L字型掛架(2件組)
正在展示: | N/A
60(L) x 20(D) x 16(H) cm
$400.00
$500.00
MIXBOX 鏡子
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 60(D) cm
$660.00
$820.00
FANCY 開放式牆架
正在展示: | 屯門 |
90(L) x 30(D) x 16(H) cm
$520.00
$640.00