Wood furniture | 實木傢俬

  • 大小

  • 材質

ZEN Platform Wooden Bed
正在展示: | N/A
210(L) x 180(D) x 103(H) cm
From $9,080.00 - $10,440.00
Mainland 單人床架
正在展示: | N/A
208(L) x 107(D) x 75(H) cm
From $3,380.00 - $3,880.00
四層書架
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
90(L) x 30(D) x 180(H) cm
From $3,100.00 - $3,580.00
Wooden box (2 Sets)
正在展示: | N/A
38(L) x 38(D) x 38(H) cm
From $1,800.00 - $2,080.00
WOODWALL 2門櫥櫃
正在展示: | N/A
146(L) x 30(D) x 80(H) cm
From $2,790.00 - $3,220.00
雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
From $2,170.00 - $2,490.00
寶盒儲物凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
61(L) x 40(D) x 47(H) cm
$990.00
$1,120.00
Alaska 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
55(L) x 55(D) x 72(H) cm
From $1,250.00 - $1,450.00
釜山系長凳
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
100(L) x 36(D) x 44(H) cm
From $1,090.00 - $1,250.00
釜山系餐椅(2件組裝)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
44(L) x 47(D) x 80(H) cm
From $1,560.00 - $1,660.00
Olympia 餐椅 (Set of 2)
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
45(L) x 32(D) x 45(H) cm
From $750.00 - $920.00
BALLET 餐椅
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
46(L) x 49(D) x 75(H) cm
From $990.00 - $1,200.00
小同伴單位梳化
正在展示: | 觀塘 |
46(L) x 37(D) x 67(H) cm
From $1,290.00 - $1,490.00
剪刀型書檯
正在展示: | 屯門 |
T: 94(L) x 50(D) x 97(H) cm
From $1,630.00 - $1,880.00
BALLET 梳妝檯
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
檯:75(L) x 40(D) x 77(H) cm
凳:34(L) x 34(D) x 48(H) cm
From $2,290.00 - $2,630.00
Marshall 書檯(含椅子)
正在展示: | N/A
T: 92(L) x 45(D) x 96(H) cm
S: 46(L) x 30(D) x 47(H) cm
From $2,280.00 - $2,620.00
小同伴檯
正在展示: | 觀塘 |
80(L) x 50(D) x 57(H) cm
From $1,090.00 - $1,250.00
Alaska 餐桌
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
開: 120(L) x 80(D) x 75(H) cm
收: 75(L) x 80(D) x 75(H) cm
$1,960.00
$2,170.00
釜山系餐檯
正在展示: | 觀塘 |
120(L) x 75(D) x 74(H) cm
From $1,940.00 - $2,230.00
BASEBALL 餐檯
正在展示: | N/A
135(L) x 80(D) x 75(H) cm
From $2,030.00 - $2,330.00