more. furniture 屯門陳列室

屯門陳列室將暫停開放,於三月中重啟

地址

屯門建發街17號同德工業大廈地下 (U/G Room B-E)

營業時間

星期一至日
12:00-19:00
公眾假期
休息

路線

  • 輕鐵: 610, 505, 615, 615p
  • 巴士:960,258D,66M,66X

陳列室展示產品

  • 大小

  • 材質