Coffee table | 茶几

  • 大小

  • 材質

雙層多功能桌子
正在展示: | 屯門 |
120(L) x 50(D) x 47(H) cm
From $2,170.00 - $2,490.00
TWINS 茶几
正在展示: | N/A
120(L) x 50(D) x 39(H) cm
From $1,530.00 - $1,750.00
COFFEE BEAN 茶几
正在展示: | N/A
B:114(L) x 50(D) x 45(H) cm
S:114(L) x 42(D) x 40(H) cm
From $1,670.00 - $1,920.00
BALLET 565茶几
正在展示: | N/A
40(L) x 57(D) cm
From $490.00 - $570.00
摩丹茶几系列(兩件組)
正在展示: | N/A
59(L) x 59(D) x 41(H) cm
45(L) x 45(D) x 38(H) cm
From $1,270.00 - $1,450.00
LARSEN 茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
69(L) x 44(D) x 56(H) cm
From $980.00 - $1,130.00
Petal 茶几
正在展示: | N/A
合:57(L) x 55(D) x 46(H) cm
开:90(L) x 91(D) x 46(H) cm
From $1,490.00 - $1,720.00
LONDON 多功能茶几
正在展示: | 屯門 | 觀塘 |
48(L) x 37(D) x 73(H) cm
From $900.00 - $1,040.00
BALLET 茶几
正在展示: | N/A
28(L) x 21(D) x 70(H) cm
From $450.00 - $530.00
Old friend 茶几 (含檯墊)
正在展示: | N/A
T:60(L) x 50(D) x 29(H) cm
檯墊:50(L) x 34(H) cm
From $1,040.00 - $1,190.00
墨镜 coffee table
正在展示: | N/A
92/134(L) x 45(D) x 32(H) cm
From $1,220.00 - $1,400.00
SWING 茶几
正在展示: | N/A
120(L) x 50(D) x 35(H) cm
From $1,080.00 - $1,240.00
BALLET Coffee Table
正在展示: | N/A
75(L) x 42(D) cm
From $940.00 - $1,080.00
板球茶几
正在展示: | N/A
T: 120(L) x 40(D) x 43(H) cm
S: 40(L) x 40(D) x 39(H) cm
From $1,920.00 - $2,200.00